Phát triển chuỗi hệ sinh thái mở Ecoworld

Phát trin h sinh thái m và liên kết các t chc, doanh nghip giúp các doanh nghip có thêm nhiu khách hàng là mt trong nhng mc tiêu ca Ecoworld.

 

hệ sinh thái mở

 

Phát triển chuỗi hệ sinh thái mở Ecoworld

 

Ecoworld cung cấp h sinh thái khép kín gm 12 thành viên trong 5 lĩnh vc: Tài chính – Công ngh – Bt đng sn – Truyn thông & Bán lẻ – Dịch vụ liên kết cht ch vi nhau.

 

12 công ty thành viên trong h sinh thái khép kín ca Ecoworld gm:

 

Văn hoá doanh nghip: Ecoworld Family.

 

Đu tư – Kinh doanh: Ecoworld Capital, Ecoworld Investment, Ecoworld Discovery, Ecoworld Business.

 

Bt đng sn: Ecoworld City, Ecoworld Land, Ecoworld Building, Ecoworld Top, Ecoworld Point

 

Truyn thông: Ecoworld Media.

 

Công ngh: Ecoworld Tech.

 

Bán lẻ – Dịch vụ: Happiworld, Business Coffee, Ecomart, v..v..

 

Bên cnh đó Ecoworld còn phát trin mh sinh thái m rng ln, bao gm các doanh nghip, t chc ngoài công ty liên kết vào h thng Agent Share – Đại lý liên kết ca công ty. H sinh thái m này kết hp cùng h sinh thái khép kín ca Ecoworld tạo nên một nền tảng sinh thái rng ln, đáp ng mi nhu cu sinh hot, gii trí & phát trin ca mi cng đng thuc các quc gia.

 

Nhng doanh nghip – t chc liên kết vi Ecoworld (được gi là Agent Share– Đại lý liên kết) nhn được quyn lợi marketing min phí trên các trang web ca Ecoworld, qua đó có cơ hi tăng doanh thu và bán chéo sn phm.

 

Ngoài ra các Agent Share– Đại lý liên kết s được liên kết vi mng xã hi ca tp đoàn Ecoworld : Mng xã hi Iameco – giúp bn kết ni tìm kiếm đi tác các khách hàng tim năng qua đó thúc đy doanh bán hàng.

In Tài chính

Đầu tư khởi nghiệp với EcoStartup
Đầu tư phát triển Ecoworld trên toàn cầu
Trụ sở tập đoàn Ecoworld tại Dubai
Quỹ đầu tư siêu dự án tại Ecoworld